Naslovnica      download: pdf

Čemu filozofija / ako nije filozofija / medija (Kultura, Beograd, 2012., str. 26-41, DOI 10.5937/kultura1133026A, UDK 101:316.776 315.77:141.319.8"20")