Naslovnica      download: pdf

Globalizacija i medijska kultura (Komunikacije mediji kultura, Beograd, Megatrend univerzitet, 2010.,
str 621-634, UDC 316.774 ID 171974668)